Kapat

En Yakın Jeep® Satış Danışmanı ile Anında Görüşün!

GÖRÜNTÜLÜ ARA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere; www.tofas.com.tr/KisiselVerilerinKorunmasi/Documents/Tofas_KVK_Islenmesi_Politikasi_Koc_V3.pdf internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebepler ile İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin tarafınıza sunulması kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ile 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak işlenebilecektir.

 • Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
 • Satış kayıtlarının sistemde açılması, satışa bağlı faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İlgilenilen model hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Finansal işlemlerin takibi,
 • Etkinlik yönetimi,
 • Talep, şikâyet, öneri ve görüşlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Yetkili satıcılar ve servislerimiz ile görüntülü görüşmelerinizin gerçekleştirilmesi ve görüşmelerin kayıt altına alınması,
 • Şirketimiz ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sonrası destek aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Açık rızanızın varlığı halinde kimlik, iletişim verileriniz ile tercih ve beğenilerinize ilişkin bilgilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi ve bu doğrultuda hizmet alınan üçüncü taraflar ile paylaşılması ile iletişim onayınızın varlığı halinde tercih edilen iletişim kanalı üzerinden iletişim bilgilerinize reklam, duyuru, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • Açık rızanızın varlığı halinde kimlik, iletişim verileriniz, talep, şikâyet ve önerilerinize ilişkin bilgileriniz ile görsel ve işitsel verilerinizin yetkili satıcılar ve servislerimiz ile görüntülü görüşmenizin sağlanması amacıyla kullanılmakta olan 11Sight platformunun hizmet sağlayıcısı 11 Sıght Yazılım Ticaret Ltd. Şti.’nin yurt dışında bulunan sunucularında muhafaza edilmesi.


c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, açık rızanıza dayalı olarak iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet alınan üçüncü taraflara ve açık rızanıza dayalı olarak sunucuları yurtdışında bulunan görüntülü görüşme platformu olan 11Sight uygulamasının hizmet sağlayıcısı 11 Sıght Yazılım Ticaret Ltd. Şti.’ne, Kanun’un 5. maddesinde yer verilen veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen veri aktarım kurallarına uygun olarak aktarılabilecektir.

 
d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından elektronik ortamda görüntülü görüşme platformu olan 11Sight uygulaması üzerinden toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar ve hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. maddesinde yer verilen veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Talep, şikâyet, öneri ve görüşlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Yetkili satıcılar ve servislerimiz ile görüntülü görüşmelerinizin gerçekleştirilmesi ve görüşmelerin kayıt altına alınması,
 • Şirketimiz ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sonrası destek aktivitelerinin yürütülmesi.

Açık rızanızın varlığı halinde;

 • Kimlik, iletişim verileriniz ile tercih ve beğenilerinize ilişkin bilgilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi ve bu doğrultuda hizmet alınan üçüncü taraflar ile paylaşılması ile iletişim onayınızın varlığı halinde tercih edilen iletişim kanalı üzerinden iletişim bilgilerinize reklam, duyuru, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • Kimlik, iletişim verileriniz, talep, şikâyet ve önerilerinize ilişkin bilgileriniz ile görsel ve işitsel verilerinizin yetkili satıcılar ve servislerimiz ile görüntülü görüşmenizin sağlanması amacıyla kullanılmakta olan 11Sight platformunun hizmet sağlayıcısı 11 Sıght Yazılım Ticaret Ltd. Şti.’nin yurt dışında bulunan sunucularında muhafaza edilmesi.

 
e) İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.tofas.com.tr/KisiselVerilerinKorunmasi/Pages/default.aspx adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.